Lėktuvų paslaptys lengvai nepasiduoda

Šiau­lių ra­jo­ne esan­čia­me Ši­lė­nų miš­ke, bu­vu­sia­me tar­pu­ka­rio avia­ci­jos po­li­go­ne, lėk­tu­vo „Li­tua­ni­ca II“ li­ku­čių ieš­ko­ję eks­pe­di­ci­jos da­ly­viai ap­ti­ko dvi bom­bas ir aš­tuo­nis svie­di­nius. Paieš­kų ini­cia­to­rius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės (LK) Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) vy­riau­sia­sis pus­ka­ri­nin­kis ser­žan­tas ma­jo­ras Al­vy­das Ta­mo­šiū­nas ran­kų ne­nu­lei­džia: ru­de­nį bus tik­ri­na­mas ki­tas plo­tas. Ba­lan­dį Rė­ky­vos eže­re tę­sis tar­pu­ka­riu su­du­žu­sio lėk­tu­vo „Le­tov Š-20“ paieš­kos.

1935 me­tais la­kū­nas Fe­lik­sas Vait­kus lėk­tu­vu „Li­tua­ni­ca II“ at­li­ko tran­sat­lan­ti­nį skry­dį. Lėk­tu­vas ku­rį lai­ką sto­vė­jo Zok­niuo­se. 1940 me­tais Lie­tu­vą oku­pa­vus so­vie­tams, „Li­tua­ni­ca II“ bu­vo su­nai­kin­ta.

Šeš­ta­die­nį eks­pe­di­ci­jo­je Ši­lė­nų miš­ke da­ly­va­vo Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to at­sto­vai, LK Sau­su­mos pa­jė­gų iš­mi­nuo­to­jai, KOP ka­riai, me­ta­lo de­tek­to­rių klu­bo na­riai. Ar­cheo­lo­gi­nei eks­pe­di­ci­jos da­liai va­do­va­vo doc. dr. Gin­tau­tas Za­bie­la.

Paieš­kos iš Ši­lė­nų miš­ko, kuriame ne­pa­vy­ko ap­tik­ti lėk­tu­vo „Li­tua­ni­ca II“ pėd­sa­kų, per­si­kels į Rė­ky­vą, ten ti­ki­ma­si ras­ti tar­pu­ka­riu su­du­žu­sio lėk­tu­vo da­lių. „Tu­ri­me du is­to­ri­nius mi­tus, ku­rie ne­pa­tik­rin­ti. Džiau­giuo­si, kad Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to is­to­ri­kai re­mia idė­ją ir pa­de­da šiuos mi­tus pa­tik­rin­ti“, – sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų vy­riau­sia­sis pus­ka­ri­nin­kis ser­žan­tas ma­jo­ras Al­vy­das Ta­mo­šiū­nas. / Gied­riaus Baranausko nuo­tr.

Ieš­ko­to­jai rė­mė­si liu­di­nin­ko Alek­sand­ro, bu­vu­sio Ši­lė­nų gy­ven­to­jo, pri­si­mi­ni­mais. Jis pa­sa­ko­jo „Li­tua­ni­ca II“ po­li­go­ne ma­tęs 1940 me­tų va­sa­rą. Tuo­met liu­di­nin­kui bu­vo 10 me­tų, vai­kai iš Ši­lė­nų atei­da­vo žais­ti. Miš­ko anks­čiau čia ne­bu­vo – žė­lė pie­va.

Liu­di­nin­kas pri­si­mi­nė, kad „Li­tua­ni­ca II“ sto­vė­jo su ra­tais: jam, vai­kui, bu­vo aukš­tai lip­ti į vi­dų. Kar­tą žais­da­mas šo­ko lauk ir per­si­dū­rė ko­ją – la­bai ge­rai at­si­me­na, nes bu­vo iš­vež­tas į Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nę.

Vai­kai, liu­di­nin­ko tei­gi­mu, po tru­pu­tį lėk­tu­vą ar­dė. Jis pa­ts bu­vo iš­py­nęs lėk­tu­vo tro­so vi­jas, iš fa­ne­ruo­tės pa­si­da­ręs gi­ta­rą.

Pa­sak A. Ta­mo­šiū­no, pa­gal ap­ra­šy­mus po­li­go­ne sto­vė­jo ne vien „Li­tua­ni­ca II“, so­vie­tai bu­vo iš­tem­pę su­nai­kin­ti ir ke­lis ita­liš­kus lėk­tu­vus.

Eks­pe­di­ci­jos da­ly­viams ap­tik­ti lėk­tu­vų nuo­lau­žų ne­pa­vy­ko, bet at­ka­sė dvi po pen­kias­de­šimt ki­log­ra­mų sve­rian­čias bom­bas ir aš­tuo­nis po 10 ki­log­ra­mų sve­rian­čius svie­di­nius.

Šie ra­di­niai ne­bu­vo siurp­ri­zas. „Ži­no­jo­me, kad va­žiuo­ja­me į bu­vu­sį avia­ci­jos po­li­go­ną, to­dėl kvie­tė­mės in­ži­nie­rių iš­mi­nuo­to­jų pa­ra­mą. Prie­lai­dos pa­si­tvir­ti­no“, – sa­ko A. Ta­mo­šiū­nas.

Ras­tos bom­bos yra vė­les­nės nei 1940 me­tų.

A. Ta­mo­šiū­nas svars­to, gal Ši­lė­nų so­dy­bo­se te­bė­ra su lėk­tu­vais su­sie­tų de­ta­lių. Jis pri­si­mi­nė per „Dis­co­ve­ry“ ma­ty­tą fil­mą, kai ša­lia gy­ven­vie­tės pa­muš­tas tan­kas ka­ria­vu­sių pu­sių li­ko pa­mirš­tas, gy­ven­to­jai jį po tru­pu­tį ar­dė ir nau­do­jo ūki­niams rei­ka­lams. Dar ir šian­dien tos gy­ven­vie­tės bet ku­ria­me kie­me ga­li­ma ras­ti tan­ko de­ta­lių.

Ru­de­nį eks­pe­di­ci­jos da­ly­viai pla­nuo­ja dar kar­tą at­va­žiuo­ti į bu­vu­sį Ši­lė­nų po­li­go­ną, pa­si­rin­kę ki­tą paieš­kos plo­tą.

A. Ta­mo­šiū­nas pra­šo esa­mų ir bu­vu­sių Ši­lė­nų gy­ven­to­jų pa­si­da­ly­ti pri­si­mi­ni­mais: kiek­vie­na smulk­me­na ga­li pra­vers­ti ieš­kant lėk­tu­vo „Li­tua­ni­ca II“.

Tęs dar­bą

Ba­lan­dį paieš­kos tę­sis ir Rė­ky­vos eže­re, kur 1930 me­tais su­du­žo la­kū­no An­ta­no Kai­rai­čio pi­lo­tuo­tas Lie­tu­vos ka­ro avia­ci­jos nai­kin­tu­vas „Le­tov Š-20“, dar va­di­na­mas „Šmo­lik“.

Ava­ri­ją pa­ty­ru­sio ir nu­sken­du­sio lėk­tu­vo va­rik­lio bei ki­tų da­lių bu­vo pra­dė­ta ieš­ko­ti 2017 me­tų ru­de­nį.

Pir­mie­ji į eže­rą nė­rė Po­van­de­ni­nės ar­cheo­lo­gi­jos Lie­tu­vo­je pra­di­nin­kas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Bal­ti­jos re­gio­no is­to­ri­jos ir ar­cheo­lo­gi­jos ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius Vla­das Žul­kus ir di­džiu­lės nar­dy­mo pa­tir­ties tu­rin­tis at­sar­gos ka­ri­nin­kas klai­pė­die­tis Va­le­ri­jus Kri­si­kai­tis.

Praė­ju­sių me­tų pra­džio­je Rė­ky­vos eže­ras tir­tas geo­ra­da­ru, mag­ne­to­met­ru, ro­dan­čiu me­ta­lo ano­ma­li­jas.

Ge­gu­žę ant Rė­ky­vos eže­ro kran­to įsi­kū­rė sto­vyk­la, jo­je sa­vai­tę dir­bo moks­li­nin­kai, ka­riai, na­rai.

Bu­vo ras­tos ke­lios aliu­mi­ninės da­lys, bet ar jos lėk­tu­vo, dar neaiš­ku. Paieš­kos da­ly­viai už­mez­gė ry­šius su če­kų avia­ci­jos mu­zie­ju­mi, kuriame sau­go­mas toks pat lėk­tu­vas, ti­ki­ma­si gau­ti brė­ži­nius.

Pa­sak A. Ta­mo­šiū­no, pir­mo­je ba­lan­džio pu­sė­je į Rė­ky­vą pla­nuo­ja at­vyk­ti Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų na­rai su ro­bo­tais ske­nuo­ti dug­ną. Ba­lan­džio pa­bai­go­je ke­ti­na­ma, kaip ir per­nai, or­ga­ni­zuo­ti sto­vyk­lą.

„Tiks­las – ar­ba ras­ti, ar­ba pa­sa­ky­ti, kad ten va­rik­lio nė­ra“, – sa­ko A. Ta­mo­šiū­nas.

Šaltinis: http://www.skrastas.lt/?id=1554212609